De Dich

Sire

Heden mocht, na enkele jaren rust,
Ons dorp het grootse feest beleven.
Een feest waarvoor zich jong en oud
Met volle inzet heeft gegeven.

Tal van schutters hebben weer,
Zoals in ’t vroegere verleden,
In onderling verbeten strijd
Om Gronsvelds grootste eer gestreden.

Uw schotvaardigheid in deze kamp
Werd met die eer beloond.
Gij hebt u door uw meestersschot
De koningstitel waard getoond.

Als eerste,die u bloemen bood,
Het huldeblijk bij dit festijn,
Is mij de eer te beurt gevallen
Uw koningin te mogen zijn.

Dit koningschap gaf u het recht,
Door staf en schutters begeleid,
De Bronkprocessie op te luisteren,
Een oud gebruik uit vroeger tijd.

Ook de schuttendienst, enig in den lande,
De Zielendienst voor de afgestorven leden,
Hebt u met allen bijgewoond.
Devoot herdacht hen in uw gebeden.

Maar heden vieren wij de grote dag,
De huldiging van onze koning.
De moeite door ’n ieder zich getroost
Vindt hierin heden zijn bekroning.

Mag ik thans, uit aller naam,
U deez geschenken hier offreren.
Zij moge voor u het teken zijn
Hoe Gronsveld steeds zijn koning weet te eren.

Wij hopen dat dit koningsfeest
U ware vreugd mag schenken
En dat u Gronsveld’s Grote Bronk
Heel lang nog zult gedenken.

Koningin: Jeanne Fiévez-Scaf

Dankwoord

… Heren Geestelijken, bestuur Koninklijke Harmonie, leden van de Harmonie, trommelkorps, onderofficieren, korporaals en grenadiers van de schutterij, geachte aanwezigen.

Wij zijn thans weer bijeengekomen voor het grote feest Koningmeisteken. Een feest dat reeds eeuwen gevierd wordt in eenheid en gelijkheid, zoals het ook nu weer gaat.

Ik ben alle inwoners van Gronsveld en Rijckholt zeer dankbaar, dat dit feest zo mooi en zo degelijk gevierd wordt. Ik ben ook alle inwoners van Gronsveld en Rijckholt dankbaar voor de prachtige cadeaus die me nu vandaag aangeboden worden.

Het zal voor mij altijd een blijvende herinnering zijn. Als ik deze cadeaus zie, dan weet ik, die zijn gegeven door vrienden. Vrienden, die me niet meer in de steek zullen laten. En dat is voor mij de grootste eer, die ik ooit heb mogen ontvangen. En ik hoop ook de grootste eer zal blijven voor mij. Daarom dank ik u vanaf deze plaats hartelijk voor de medewerking, voor de cadeaus, voor het medeleven en de steun die ik van u allen heb mogen ondervinden deze dagen. En daar ben ik blij om. Dit zijn de mooiste dagen geworden van mijn leven. En die zal ik nooit, nooit vergeten. Daar ben ik u heel, heel dankbaar voor.

En dan wil ik u allen vanaf deze plaats vanmiddag uitnodigen plaats te nemen aan de koffietafel. En ik hoop van harte dat u deze tafel eer aan zult doen. Dat zou voor mij het grootste genoegen zijn.

Ik dank u allen hartelijk voor uw aandacht.

Koning: Piet Verdeuzeldonk