Binnen de schutterij worden de navolgende liederen veelvuldig gezongen en gespeeld.

Op deze pagina staat de tekst en kunt u ook een video afspelen.

De Grenedeer

Vuur zién de sjötte mêt gewër,
M’r neump ôs Grenedeer.
Vuur dräogen ôs sjoen sjöttepak
altiéd mêt vëul plezeer
Vuur kênne gèine dwaank of plich
vuur zién volkoëme vrié.
Meh es de sjöttery optrêk
zién vuur altiéd debié

Refrein:

Dao kênt gebëure oüch wat wêlt
Troüw blyf t´n allen ty
‘nne Grenedeer zoe lang ‘r lèf,
aon z’n aw sjöttery

En es de sjöttery marsjeert,
mêt de sjappëurs vuurop,
offesere mêt hön peletons,
geplûimde sjakkoos op.
De kuüning mêt de uüverhèid,
tamboers, de hermenie,
daan zèt ’n eederèin gaans gruutsj:
Dat zuuste zélde mie

** refrein

’t Voëgelsjeete ês altiéd,
e fèt vuur eederèin.
Bié sjöttebeer en bié de rej,
kömp gaans ’t duërp biéèin.
En groet en klejn dat zynk en sjprynk,
trêk mêt en mak plezeer,
en op de maot vaan de meziék
zynk daan de grenedeer:

** refrein

Tekst: Bèr Jaspars z.g.
Muziek: Math Niël z.g.

Groete Broonk

refrein:
fèt ién ’t duerp
ekerèin van aad tot joonk
veert ’n aw en sjoen tradiésie
veert weer ôs groete broonk

voëgelsjete mêt de Peenkste
d’hêls d’n aosem ién
ekerèin dè vreug wè deenks te
zal ôzze kuüning zien

(refrein 2x)

broonkdaog dan trêk de perséssie
g’wêrre zién gesjoord
’t’ês weer broonk en dao heb vuur
hié veer jaor nao oétgeloord

(refrein 2x)

wêsj en vèndelkes mêt mejje
’t duerp ês geseerd
nao de sjöttemês ês rejje
zoe wörd hié broonk geveerd

(refrein)

Tekst: Gerard Segers
Muziek: U zij de glorie